OBAVIJEST O MJERAMA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA UZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA

Koje posebne mjere nudimo?

Sukladno trenutnim okolnostima i s ciljem lakšeg premošćivanja problema uzrokovanih epidemijom koronavirusa, UniCredit Leasing Croatia d.o.o. (u nastavku: „UCLC“) nudi odgodu plaćanja primateljima leasinga koji udovoljavaju niže navedenim uvjetima. Trajanje odgode plaćanja (moratorija) ovisi o djelatnosti i vrsti primatelja leasinga, te stupnju utjecaja okolnosti povezanih s epidemijom koronavirusa na financije odnosno ukupno poslovanje i očekivanu sposobnost oporavka.

Moratorij ili odgoda plaćanja:

Kod FINANCIJSKOG LEASINGA

 • u moratoriju se ne obračunavaju i ne dospijevaju leasing rate u iznosima i rokovima dospijeća iz zadnje važeće otplatne tablice po ugovoru o leasingu
 • obračun i rok dospijeća svake leasing rate koja se prema zadnje važećoj otplatnoj tablici po ugovoru o leasingu obračunava i dospijeva počevši od prvog dana moratorija pa nadalje, pomiču se za broj mjeseci jednak broju mjeseci moratorija, a čime se ugovoreno temeljno trajanje ugovora o leasingu produljuje za broj mjeseci jednak broju mjeseci moratorija
 • u moratoriju će UCLC obračunavati, ali ne i naplaćivati, dodatni iznos u visini ugovorne kamate*. Tako obračunata kamata plaća se po isteku moratorija u mjesečnim ratama u trajanju jednakom trajanju moratorija
 • za pravne osobe postoji mogućnost odgode otplate glavnice dospjele od 31.03.2020. Za fizičke osobe postoji mogućnost odgode otplate glavnice dospjele od 31.03.2020. ili dospjele 60 dana prije podnošenja zahtjeva ukoliko je taj datum raniji od 31.03.2020.
Sav dug dospio na naplatu ranije od navedenih rokova, uključujući i neplaćene dospjele kamate, mora biti podmiren prije sklapanja Dodatka ugovora o leasingu.

*navedena visina kamate se ne odnosi na ugovore o leasingu koji su sklopljeni u okviru posebnih programa naknade za sudjelovanje u financiranju


Kod OPERATIVNOG LEASINGA

 • u moratoriju se ne obračunavaju i ne dospijevaju leasing obroci u iznosima i rokovima dospijeća iz zadnje važećeg plana plaćanja uz ugovor o leasingu
 • ostatak vrijednosti po ugovoru o leasingu ostaje isti, kao i ukupno trajanje ugovora o leasingu
 • u moratoriju se obračunavaju i naplaćuju leasing obroci u nižem iznosu od inicijalno ugovorenog
 • po proteku moratorija, Primatelj leasinga nastavlja sa plaćanjem uvećanih leasing obroka sukladno novom planu plaćanja
 • postoji mogućnost odgode otplate leasing obroka koji dospijeva u mjesecu podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja.


Prije svake izmjene ugovora o leasingu, UCLC će primatelju leasinga dostaviti novu otplatnu tablicu odnosno novi plan plaćanja. Tijekom moratorija UCLC neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknadu za obradu Zahtjeva za moratorij.


Tko može podnijeti zahtjev?


Fizičke osobe, slobodna zanimanja, obrtnici obveznici poreza na dohodak i paušalci koji udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):

 • na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih obveza s kašnjenjem duljim od 60 dana

te

 • FIZIČKE OSOBE: zaprimljen raskid ili otkaz ugovora o radu/smanjenje plaće/ugovor o minimalnoj plaći (u periodu od 1.3.2020. do 30.6.2020.)
 • SLOBODNA ZANIMANJA, OBRTNICI „DOHODAŠI“ I „PAUŠALCI“: poslovanje u 2020. godini je već pod negativnim utjecajem ili će biti pod negativnim utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19 u mjeri koja onemogućuje redovno ispunjavanje obveza prema bilo kojem vjerovniku važnom za održivost poslovanja


Svi primatelji leasinga koji zadovoljavaju gore navedene kriterije mogu izabrati između 3 ili 6 mjeseci odgode plaćanja.


 • Pravne osobe (svi obveznici poreza da dobit uključujući obrte i OPG-ove obveznike poreza na dobit te neprofitne organizacije) koje udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):
 • poslovni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih obveza s kašnjenjem duljim od 60 dana za bilo koju izloženost unutar UCLCa i Zagrebačke banke prema bilo kojoj članici grupe povezanih osoba
 • poslovanje u 2020. godini je već pod negativnim utjecajem ili će biti pod negativnim utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19 u mjeri koja onemogućuje redovno ispunjavanje obveza prema bilo kojem vjerovniku važnom za održivost poslovanja
 • nemaju financijskih obveza prema drugim kreditnim i financijskim institucijama ili su zatražili ili da će odmah nakon podnošenja zahtjeva zatražiti mirovanje, odgodu (moratorij) ili reprogram takvih obveza na njihovo podmirenje


Svi primatelji leasinga pravne osobe koje zadovoljavaju gornje kriterije biti će podijeljeni u 3 kategorije o kojima će ovisiti trajanje odgode plaćanja:

1. Primatelji leasinga u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima je izdana službena zabrana obavljanja djelatnosti

- trajanje odgode plaćanja 3 mjeseca

2. Primatelji leasinga u privatnom vlasništvu neovisno o djelatnosti

- trajanje odgode plaćanja 6 mjeseci

3. Primatelji leasinga u privatnom vlasništvu čija djelatnost je turizam ili je djelatnost uska vezana za turizam

- trajanje odgode plaćanja 6 mjeseci + mogućnost produžetka za dodatnih 6 mjeseci (u slučaju slabih rezultata turističke sezone 2020.)


Svi primatelji leasinga koji ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, a zainteresirani su za mogućnosti reguliranja svojih obveza prema UCLC-u, mogu se javiti svom leasing savjetniku, na besplatni broj telefona 0800 2330 ili na e-mail adresu: info@unicreditleasing.hr


Na koji se način može podnijeti zahtjev?


Do uspostave centralnog web servisa FINA-e, zahtjevi za moratorij i popratna dokumentacija predaju se putem:

e-mail adrese: zahtjev@unicreditleasing.hr

ili

pošte na adresu sjedišta UniCredit Leasinga Croatia d.o.o.:

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 17, 10 000 Zagreb.


Ukoliko se zahtjev za moratorij podnosi putem e-mail adrese, prethodno će se provesti identifikacija i verifikacija iste pri čemu će vas kontaktirati naši djelatnici te provesti kroz postupak potreban za verifikaciju e-mail adrese.

Zahtjev se može podnijeti elektroničkom poštom isključivo u obliku skeniranog ispunjenog obrasca Zahtjeva ili čitljive fotografije ispunjenog obrasca Zahtjeva, odgovarajuće rezolucije, kojeg su prethodno, u originalu, potpisale osobe ovlaštene za zastupanje.

Po odrađenim gore navedenim koracima i potvrdi zaprimanja dokumentacije, naš djelatnik/ica će vas informirati o daljnjem tijeku postupka i odluci UCLC-a.
UCLC ovim putem obavještava klijente o mogućoj promjeni načina predaje zahtjeva za odgodu plaćanja i/ili popratne dokumentacije, ovisno o propisima i uputama regulatora, nadležnih državnih tijela te odluci UCLC-a.


Potrebna dokumentacija za apliciranje Zahtjeva


Fizičke osobe, slobodna zanimanja, obrtnici obveznici poreza na dohodak, paušalci:

 • Podnesen Zahtjev za odgodu plaćanja (moratorij)
 • Preslika osobne iskaznice fizičke osobe ili vlasnika obrta
 • Za fizičke osobe: dokaz o raskidu ili otkazu ugovora o radu ili Ugovoru o smanjenju plaće ili Ugovoru o minimalnoj plaći sklopljen u razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2020.
 • Za slobodna zanimanja, obrtnike obveznike poreza na dohodak i paušalce: Dokaz o padu prometa po računu ili Odluka o obustavi rada odlukom Vlade RH ili Stožera civilne zaštite. Ukoliko isto nije dostupno, potrebna je Izjava klijenta o (očekivanom ili već vidljivom) negativnom utjecaju virusa COVID-19


Pravne osobe:

Sve potrebne originale dokumentacije primatelj leasinga mora dostaviti UCLC-u najkasnije do 30.06.2020. godine.


Rokovi za podnošenje zahtjeva


Primatelji leasinga svoje zahtjeve sa svom traženom dokumentacijom mogu uputiti od 01. travnja 2020. do 15. lipnja 2020. na gore opisane načine.


Postupanje s podnesenim zahtjevima?


Provjerom Zahtjeva za moratorij te analizom urednosti u ispunjavanju vaših obaveza po ugovoru o leasingu prije problema uzrokovanih epidemijom koronavirusa, UCLC može odlučiti prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev, kao i zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku, te će klijent biti obaviješten o odluci UCLC-a o njegovom zahtjevu. UCLC objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakav obveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu.


Dodatne informacije


U slučaju postojanja prethodno ugovorene usluge ovlaštenog povlačenja/trajnog naloga za plaćanje obveza po Vašem aktivnom leasing ugovoru, istu molimo privremeno otkažete u banci s kojom ste tu uslugu ugovorili.

U sklopu prilagodbe ovoj specifičnoj situaciji te s ciljem uvođenja mjera pomoći zbog COVID-19 okolnosti, iznimno u travnju će se računi za leasing ratu provesti umjesto prvog dana u mjesecu, najkasnije do 30. travnja.