Obavijest o mjerama ublažavanja posljedica
uzrokovanih pandemijom COVID - 19

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti UniCredit leasinga.

UniCredit leasing je pripremio paket mjera potpore klijentima pogođenim okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19 kako bismo nastavili pomagati i podupirati vas tijekom ovog razdoblja nestabilnosti.

Koje posebne mjere nudimo
Sukladno trenutnim okolnostima i s ciljem lakšeg premošćivanja problema uzrokovanih epidemijom koronavirusa, UniCredit Leasing Croatia d.o.o. (u nastavku: „UCLC“) nudi odgodu plaćanja primateljima leasinga koji udovoljavaju niže navedenim uvjetima. Trajanje odgode plaćanja (moratorija) ovisi o djelatnosti i vrsti primatelja leasinga, te stupnju utjecaja okolnosti povezanih s epidemijom koronavirusa na financije odnosno ukupno poslovanje i očekivanu sposobnost oporavka.

Moratorij ili odgoda plaćanja:
Kod FINANCIJSKOG LEASINGA
• u moratoriju se ne obračunavaju i ne dospijevaju leasing rate u iznosima i rokovima dospijeća iz zadnje važeće otplatne tablice po ugovoru o leasingu

• obračun i rok dospijeća svake leasing rate koja se prema zadnje važećoj otplatnoj tablici po ugovoru o leasingu obračunava i dospijeva počevši od prvog dana moratorija pa nadalje, pomiču se za broj mjeseci jednak broju mjeseci moratorija, a čime se ugovoreno temeljno trajanje ugovora o leasingu produljuje za broj mjeseci jednak broju mjeseci moratorija

• u moratoriju će UCLC obračunavati, ali ne i naplaćivati, dodatni iznos u visini ugovorne kamate*. Tako obračunata kamata plaća se po isteku moratorija u mjesečnim ratama u trajanju jednakom trajanju moratorija

*navedena visina kamate se ne odnosi na ugovore o leasingu koji su sklopljeni u okviru posebnih programa naknade za sudjelovanje u financiranju

Kod OPERATIVNOG LEASINGA
• u moratoriju se ne obračunavaju i ne dospijevaju leasing obroci u iznosima i rokovima dospijeća iz zadnje važećeg plana plaćanja uz ugovor o leasingu

• ostatak vrijednosti po ugovoru o leasingu ostaje isti, kao i ukupno trajanje ugovora o leasingu

• u moratoriju se obračunavaju i naplaćuju leasing obroci u nižem iznosu od inicijalno ugovorenog

• po proteku moratorija, Primatelj leasinga nastavlja sa plaćanjem uvećanih leasing obroka sukladno novom planu plaćanja

• postoji mogućnost odgode plaćanja leasing obroka koji dospijeva u mjesecu podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja.

Prije svake izmjene ugovora o leasingu, UCLC će primatelju leasinga dostaviti novu otplatnu tablicu odnosno novi plan plaćanja. Tijekom moratorija UCLC neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknadu za obradu Zahtjeva za moratorij.

Tko može podnijeti zahtjev?
Fizičke osobe, slobodna zanimanja, obrtnici obveznici poreza na dohodak i paušalci koji udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):

• na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih obveza s kašnjenjem duljim od 60 dana

te

• FIZIČKE OSOBE: zaprimljen raskid ili otkaz ugovora o radu/smanjenje plaće/ugovor o minimalnoj plaći (u periodu od 1.3.2020. do 31.8.2020.)

• SLOBODNA ZANIMANJA, OBRTNICI „DOHODAŠI“ I „PAUŠALCI“: poslovanje u 2020. godini je već pod negativnim utjecajem ili će biti pod negativnim utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19 u mjeri koja onemogućuje redovno ispunjavanje obveza prema bilo kojem vjerovniku važnom za održivost poslovanja
Svi primatelji leasinga koji zadovoljavaju gore navedene kriterije mogu izabrati između 3 ili 6 mjeseci odgode plaćanja.

Pravne osobe (svi obveznici poreza da dobit uključujući obrte i OPG-ove obveznike poreza na dobit te neprofitne organizacije) koje udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):

• poslovni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

• na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih obveza s kašnjenjem duljim od 60 dana za bilo koju izloženost unutar UCLCa i Zagrebačke banke prema bilo kojoj članici grupe povezanih osoba

• poslovanje u 2020. godini je već pod negativnim utjecajem ili će biti pod negativnim utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19 u mjeri koja onemogućuje redovno ispunjavanje obveza prema bilo kojem vjerovniku važnom za održivost poslovanja

• nemaju financijskih obveza prema drugim kreditnim i financijskim institucijama ili su zatražili ili da će odmah nakon podnošenja zahtjeva zatražiti mirovanje, odgodu (moratorij) ili reprogram takvih obveza na njihovo podmirenje

Svi primatelji leasinga pravne osobe koje zadovoljavaju gornje kriterije biti će podijeljeni u 3 kategorije o kojima će ovisiti trajanje odgode plaćanja:

1. Primatelji leasinga u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima je izdana službena zabrana obavljanja djelatnosti
- trajanje odgode plaćanja 3 mjeseca

2. Primatelji leasinga u privatnom vlasništvu neovisno o djelatnosti
- trajanje odgode plaćanja 6 mjeseci

Produžetak perioda odgode plaćanja (moratorija) :
Pravne osobe (obveznici poreza da dobit uključujući obrte i OPG-ove obveznike poreza na dobit te neprofitne organizacije) - postojeći korisnici posebne mjere odgode plaćanja (moratorija) koji redovito većinu (više od 50 %) godišnjih prihoda ostvaruju u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, a bave se turizmom ili drugim djelatnostima na koje izravno ili neizravno utječe turistička sezona mogu putem Zahtjeva za produljenjem odgode plaćanja zatražiti da se dospijeće leasing rata/obroka čije je dospijeće već pomaknuto, pomakne za rok od dodatnih šest (6) mjeseci, u skladu s uvjetima navedenim u Zahtjevu pri čemu maksimalni ukupan period odgode plaćanja može biti 12 mjeseci.

Dodatno, zbog očekivanja da epidemija koronavirusa ima najznačajniji utjecaj na dio turističkog sektora kod kojeg je izrazito naglašen sezonalni karakter (turistički sektor na području Jadrana), postojeći korisnici posebne mjere odgode plaćanja (moratorija)

- fizičke osobe zaposlene u tvrtkama ili obrtima koji posluju na području Jadrana, a bave se turističkom djelatnošću (ili djelatnostima koje su usko povezane s turizmom),

te

- slobodna zanimanja, obrtnici „dohodaši“ i „paušalci“ koji redovito većinu (više od 50 %) godišnjih prihoda ostvaruju u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, a bave se turizmom ili drugim djelatnostima na koje izravno ili neizravno utječe turistička sezona

imaju mogućnost putem Zahtjeva za produljenjem odgode plaćanja zatražiti odgodu plaćanja na rok do najviše 12 mjeseci.

Kod financijskog leasinga - odgađa se i plaćanje dodatnih mjesečnih iznosa u visini kamate obračunatih u vrijeme prvotno ugovorene odgode plaćanja, te se isti plaćaju tek po isteku ukupnog trajanja odgode plaćanja.

Svi primatelji leasinga koji ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, a zainteresirani su za mogućnosti reguliranja svojih obveza prema UCLC-u, mogu se javiti svom leasing savjetniku, na besplatni broj telefona 0800 2330 ili na e-mail adresu: info@unicreditleasing.hr

Na koji se način može podnijeti zahtjev?
Zahtjevi za odgodu plaćanja (moratorij) i Zahtjevi za produljenje odgode plaćanja te popratna dokumentacija predaju se putem:

e-mail adrese: zahtjev@unicreditleasing.hr

ili

pošte na adresu sjedišta UniCredit Leasinga Croatia d.o.o.:

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 17, 10 000 Zagreb.

Ukoliko se zahtjev za moratorij podnosi putem e-mail adrese, prethodno će se provesti identifikacija i verifikacija iste pri čemu će vas kontaktirati naši djelatnici te provesti kroz postupak potreban za verifikaciju e-mail adrese.

Zahtjev se može podnijeti elektroničkom poštom isključivo u obliku skeniranog ispunjenog obrasca Zahtjeva ili čitljive fotografije ispunjenog obrasca Zahtjeva, odgovarajuće rezolucije, kojeg su prethodno, u originalu, potpisale osobe ovlaštene za zastupanje.

Po odrađenim gore navedenim koracima i potvrdi zaprimanja dokumentacije, naš djelatnik/ica će vas informirati o daljnjem tijeku postupka i odluci UCLC-a.
UCLC ovim putem obavještava klijente o mogućoj promjeni načina predaje zahtjeva za odgodu plaćanja i/ili popratne dokumentacije, ovisno o propisima i uputama regulatora, nadležnih državnih tijela te odluci UCLC-a.

Potrebna dokumentacija za apliciranje Zahtjeva za odgodu plaćanja
Fizičke osobe, slobodna zanimanja, obrtnici obveznici poreza na dohodak, paušalci:

• Podnesen Zahtjev za odgodu plaćanja (moratorij)

• Preslika osobne iskaznice fizičke osobe ili vlasnika obrta

• Za fizičke osobe: dokaz o raskidu ili otkazu ugovora o radu ili Ugovoru o smanjenju plaće ili Ugovoru o minimalnoj plaći sklopljen u razdoblju od 1. ožujka do 31. kolovoza 2020.

• Za slobodna zanimanja, obrtnike obveznike poreza na dohodak i paušalce: Dokaz o padu prometa po računu ili Odluka o obustavi rada odlukom Vlade RH ili Stožera civilne zaštite. Ukoliko isto nije dostupno, potrebna je Izjava klijenta o (očekivanom ili već vidljivom) negativnom utjecaju virusa COVID-19

Pravne osobe:

• Podnesen Zahtjev za odgodu plaćanja (moratorij)

• Preslika osobne iskaznice ovlaštenog/ih zastupnika

• U roku od 15 dana od dana potpisa Dodatka Ugovoru o Leasingu dostaviti dokaz o podnijetim zahtjevima za provođenje mjera kod drugih kreditnih i financijskih institucija, ukoliko imaju financijskih obveza prema njima

Sve potrebne originale dokumentacije primatelj leasinga mora dostaviti UCLC-u najkasnije do 30.09.2020. godine.

Za produžetak perioda odgode plaćanja (moratorija) nije potreba dodatna dokumentacija osim ispunjenog Zahtjeva za produžetkom odgode plaćanja.

Rokovi za podnošenje zahtjeva
Primatelji leasinga svoje zahtjeve sa svom traženom dokumentacijom mogu uputiti od 01. travnja 2020. do 31.08.2020. na gore opisane načine.

Postupanje s podnesenim zahtjevima?
Provjerom Zahtjeva za moratorij te analizom urednosti u ispunjavanju vaših obaveza po ugovoru o leasingu prije problema uzrokovanih epidemijom koronavirusa, UCLC može odlučiti prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev, kao i zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku, te će klijent biti obaviješten o odluci UCLC-a o njegovom zahtjevu. UCLC objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakav obveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu.

Dodatne informacije
U slučaju postojanja prethodno ugovorene usluge ovlaštenog povlačenja/trajnog naloga za plaćanje obveza po Vašem aktivnom leasing ugovoru, istu molimo privremeno otkažete u banci s kojom ste tu uslugu ugovorili.