Reforma referentnih vrijednosti

Što je referentna kamatna stopa i zašto je važna?

”Referentna vrijednost” je prethodno utvrđeni standard za mjerenje uspješnosti financijskih investicija i troškova kreditiranja.

Referentna vrijednost može se upotrijebiti za mjerenje uspješnosti indeksa, vrijednosnog papira ili čak investicijskog fonda. Primjerice, uspješnost investicijskog fonda često se uspoređuje s promjenama referentnog burzovnog indeksa Standard & Poor's 500. Referentna vrijednost isto se tako može upotrijebiti za definiranje alokacije sredstava u portfelju ili izračun naknada za uspješnost.

Referentna vrijednost može poslužiti i kao korisna osnova za novčane proizvode te se koristi za kamatne stope pri izračunu kamata. Referentne kamatne stope ključne su za financijsku stabilnost i stoga imaju glavnu ulogu na financijskim tržištima jer imaju široku primjenu među pojedincima i organizacijama u cijelom ekonomskom sustavu. Najzastupljenije referente kamatne stope su europska međubankovna ponudbena kamatna stopa (EURIBOR) i londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa (LIBOR). One čine osnovu cijena kreditiranja globalnog financijskog sustava.

Pozadina reforme IBOR-a (međubankovne ponudbene kamatne stope)

U 2013. skupina G20 zatražila je od Odbora za financijsku stabilnost (FSB-a) da temeljito preispita najvažnije referentne kamatne stope i razvije planove za moguće promjene kako bi se osiguralo da su te referentne stope robusne te da ih sudionici na tržištu upotrebljavaju na primjeren način.

U srpnju 2014. FSB je objavio svoje preporuke u kojima se u suštini utvrđuju dva osnovna cilja: (1) reforma IBOR-ova (međubankovnih ponudbenih kamatnih stopa, među kojima je LIBOR jedan od najčešće korištenih) za jačanje postojećih metodologija i njihovo veće temeljenje na stvarnim transakcijama; i (2) razvoj alternativnih referentnih stopa koje zadovoljavaju zahtjev robusnih referentnih stopa.

U tom kontekstu FSB poziva regulatorna tijela te financijska i nefinancijska društva u mnogim jurisdikcijama da ulože znatne i dosljedne napore kako bi prestali koristiti londonske međubankovne ponudbene kamatne stope (LIBOR-a) najkasnije do kraja 2021. i time ublažili moguće rizike koji bi mogli nastati zbog očekivanog ukidanja LIBOR-a.

Uredba (EU) o referentnim vrijednostima (BMR)

Uredbom (EU) 2016/1011 o referentnim vrijednostima (BMR), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018., EU je postala jedna od prvih područja na kojem je je uveden sveobuhvatan, pravno obvezujući regulatorni režim kojim se uređuju financijske referentne vrijednosti. Uredbom o referentnim vrijednostima zabranjuje se korisnicima koji su pod nadzorom u EU da upotrebljavaju referentne vrijednosti osim ako je administratora referentne vrijednosti odobrilo nacionalno regulatorno tijelo jedne od država članica EU-a i ako je ta referentna vrijednost uvrštena u registar referentnih vrijednosti koji vodi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), kao nadzorno tijelo na nadnacionalnoj razini.

Kratak pregled reforme

Kako financijska tržišta prelaze s LIBOR-a na alternativnu referentnu stopu, banke/leasing društva i njihovi klijenti uložit će zajedničke napore da takav prelazak bude bez poteškoća. U nastavku se nalazi kratak vodič.

EURIBOR: može se nastaviti upotrebljavati kao referentna vrijednost prema pravilima Uredbe o referentnim vrijednostima

Europska međubankovna ponudbena kamatna stopa (EURIBOR) referentna je stopa na neosiguranom tržištu koju izračunava skupina odabranih banaka, a njome upravlja Europski institut za tržišta novca (EMMI) i objavljuje ju za nekoliko dospijeća (jedan tjedan, jedan mjesec, tri mjeseca, šest i 12 mjeseci).

Kako bi zadovoljio zahtjeve Uredbe o referentnim vrijednostima, EMMI je razvio novu metodologiju izračuna (takozvanu „hibridnu metodologiju”). Novom hibridnom metodologijom EURIBOR se izračunava upotrebom stvarnih transakcija kad god su one dostupne.

Prelazak s EONIA-e na €STR

EONIA bi u svojem prethodnom obliku mogla postati nesuklađenom s Uredbom o referentnim vrijednostima s obzirom na nedostatak osnovnih transakcija i veliku koncentraciju volumena među malim brojem doprinositelja. Kako bi se EONIA i dalje koristila tijekom prijelaznog razdoblja do njezina ukidanja 3. siječnja 2022., njezina metodologija je izmijenjena i od 2. listopada 2019. EONIA se izračunava kao €STR (eurska kratkoročna kamatna stopa) uvećan za fiksnu kamatnu maržu od 8,5 baznih bodova. €STR odražava veleprodajne troškove eurskoga neosiguranog prekonoćnog pozajmljivanja banaka iz europodručja. Temelji se isključivo na stvarnim transakcijama koje su prijavljene ESB-u.

EONIA će se zadnji put objaviti 3. siječnja 2022. i nakon toga se ukida. Svi ugovori koji dospijevaju nakon tog datuma, a kao referentnu kamatnu stopu upotrebljavaju

EONIA-u, moraju imati pisanu klauzulu o rezervnom aranžmanu kojom se predviđa njezina zamjena.

Od londonske međubankovne ponudbene kamatne stope (LIBOR-a) do alternativne referente stope (ARR-a)

LIBOR, londonsku međubankovnu ponudbenu kamatnu stopu, trenutačno u Londonu središnje izračunava ICE Benchmark Administration (IBA) za sedam rokova dospijeća (ročnosti), od prekonoćnog do 12-mjesečnog, za četiri valute (vidi tablicu u nastavku). Za regulaciju LIBOR-a odgovorna je Uprava za bonitetne propise (PRA) Ujedinjene Kraljevine.

Tijelo za financijsko poslovanje (FCA) istaknulo je da objava LIBOR-a nije zajamčena nakon 2021., stoga društva trebaju prije tog datuma u postojećim ugovorima prijeći na alternativne referentne stope (ARR-ove).

Alternativne referentne stope (ARR-ovi) prekonoćne su gotovo nerizične referentne stope koje su utvrđene kao alternativne referente vrijednosti za postojeće ključne međubankovne ponudbene kamatne stope (IBOR-ove). Te robusne stope zasnivaju se na aktivnim, likvidnim temeljnim tržištima.

Neke moguće alternative LIBOR-u diljem svijeta:

LIBOR-ovi    ARR-ovi

LIBOR USD    SOFR, Secured Overnight Financing Rate (osigurane transakcije)

LIBOR GBP    SONIA, Sterling Overnight Index Average (neosigurane transakcije)

LIBOR JPY    TONAR, Tokyo Overnight Average Rate(neosigurane transakcije)

LIBOR CHF    SARON, Swiss Average Rate Overnight (osigurane transakcije)

Odredbe o rezervnom aranžmanu

Kako bi se riješio rizik ukidanja jednog ili više LIBOR-ova ili referentnih vrijednosti dok sudionici na tržištu imaju izloženost po toj stopi, financijske ustanove i klijente potiče se da ugovore odredbe o rezervnom aranžmanu upotrebom ARR-ova kao zamjenskih stopa.

Rezervne se stope razvijaju kako bi se osigurao nastavak ugovora kada se LIBOR ukine. Nadalje, sudionici na tržištu nakon stupanja na snagu odredbi o rezervnom aranžmanu moraju osigurati maksimalnu usklađenost ugovora s izvornim dogovorom, što bi dovelo do primjene stope koja je predvidiva, transparentna i poštena.
Brojne jurisdikcije razvijaju ugovorne odredbe o rezervnom aranžmanu kako bi se ublažio rizik povezan s nesigurnošću postojanja LIBOR-a nakon 2021., a time i smanjile moguće nesigurnosti ako se prestane upotrebljavati.

Utjecaj na naše klijente

Reforma IBOR-a utječe na postojeće/nove ugovore, a posebno na leasing ugovore vezane uz LIBOR. Iako će se LIBOR nastaviti objavljivati do kraja 2021., Engleska središnja banka, Tijelo za financijsko poslovanje (FCA) te Radna skupina za nerizične referentne stope za GBP očekuju da će sve financijske ustanove iz Ujedinjene Kraljevine do kraja prvog kvartala 2021. prestati izdavati nove proizvode utemeljene na LIBOR-u s ročnosti nakon 2021. Zato će UniCredit revidirati svoje ponude prema dostupnim referentnim stopama na tržištima i unutar regulatornog okvira.

Mjere koje UniCredit poduzima

UniCredit je osnovao specijaliziranu radnu skupinu usmjerenu na osiguranje usklađenosti s Uredbom (EU) o referentnim vrijednostima (BMR) i upravljanje urednim prijelazom s LIBOR-a na ARR-ove. Nadalje, UniCredit sudjeluje u nekoliko međunarodnih radnih skupina kako bi bio sukladan s postupkom prijelaza na IBOR te mu pridonio.

U skladu s objavom UniCredit Grupe UniCredit Leasing Croatia d.o.o. trenutačno revidira svoje ponude prema dostupnim referentnim stopama na lokalnom tržištu i unutar regulatornog okvira.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj ove stranice odražava UniCredit-ovo trenutno shvaćanje prijelaza na IBOR i podložno je izmjenama. Imajte na umu da ovaj pregled nije cjelovit ni sveobuhvatan. Ne zamjenjuje detaljnu procjenu neovisnih stručnjaka o tome kako ovi događaji mogu utjecati na Vas ili Vašu organizaciju te ne predstavlja savjet ili preporuku. UniCredit će pokušati povremeno ažurirati ovu stranicu i/ili dati druge obavijesti o tržišnim događajima u pogledu reforme referentnih kamatnih stopa.