Informacije o distributerima osiguranja

Temeljem čl. 431. i 432. Zakona o osiguranju, daju se sljedeće informacije:

Informacije o posredniku u osiguranju

UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 145 (dalje u tekstu: Društvo) je kao leasing-društvo u skladu s odredbama Zakona o osiguranju ovlašteno obavljati poslove distribucije osiguranja, i to kao posrednik u osiguranju. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) klasa: UP/I 994-03/23-01/74, urbroj: 326-01-22-23-7, Društvo je dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta MBS: 080185577, koji podatak je dostupan na: https://sudreg.pravosudje.hr/registar.

Društvo je upisano u registar ovlaštenih leasing društava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), koji podatak je dostupan na: https://www.hanfa.hr/registri/registri/leasing/.

Društvo obavlja isključivo poslove distribucije osiguranja u ime i za račun više društava za osiguranje te u tom smislu nije ovlašteno i ne obavlja poslove savjetovanja vezano uz osiguranje ili uvjete osiguranja. Društvo ne daje savjete na temelju nepristrane i personalizirane analize.

Društvo poslove distribucije osiguranja obavlja u ime i za račun sljedećih društava za osiguranje: Groupama osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB 98164456048, Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Jagićeva 33, OIB: 26187994862 i Adriatic osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2, OIB: 94472454976.

Društvo nema vlasnički udjel niti ostvaruje pravo glasa ili kapitala u Groupama osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d. i Adriatic osiguranje d.d.

Groupama osiguranje d.d. i matično društvo Groupama osiguranje d.d. niti Croatia osiguranje d.d. i matično društvo Croatia osiguranje d.d. niti Adriatic osiguranje d.d. i matično društvo Adriatic osiguranje d.d. nemaju vlasnički udjel niti ostvaruju pravo glasa ili kapitala u Društvu.

Društvo za obavljene poslove distribucije osiguranja ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u premiju osiguranja i koju plaća društvo za osiguranje. Društvo za obavljene poslove distribucije od društva za osiguranje može ostvarivati i drugu vrstu primitaka i/ili drugu ekonomsku korist koje su uključene u premiju osiguranja.

Zainteresirana osoba koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju (ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja) uključujući i korisnika usluge distribucije osiguranja (u daljnjem tekstu: Zainteresirana osoba) može uputiti pritužbu na rad Društva kao posrednika u osiguranju pisanim putem, na jedan od sljedećih načina:


te će se Društvo na istu očitovati u roku od 15 dana. U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite.

Društvo i Zainteresirana osoba će sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s posredovanjem Društva u distribuciji osiguranja nastojati riješiti sporazumno. Ako je Zainteresirana osoba nezadovoljna odgovorom ili rješenjem Društva na uloženu pritužbu, može podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2, e-mail: mirenje@hgk.hr (https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje) ili bilo kojem tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, kao i pokrenuti građansku tužbu pri nadležnom sudu.

Ako je Zainteresirana osoba nezadovoljna odgovorom ili rješenjem Društva na uloženu pritužbu iz razloga što smatra da Društvo kao posrednik u osiguranju postupa protivno propisima o osiguranju, može o tome podnijeti predstavku Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.


Informacije o obradi osobnih podataka od strane UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Opće informacije UniCredit Leasing Croatia d.o.o. kao posrednika u osiguranju