Vrste financiranja

Financijski i operativni leasing

Osnovna obilježja

Financijski leasing je ugovorni odnos u kojem primatelj leasinga za korištenje objekta najma plaća određenu naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga.

Kod ove vrste leasinga primatelj leasinga je ekonomski vlasnik objekta leasinga tj. posjednik koji ima isključivo pravo korištenja objekta leasinga, a leasing društvo pravni je vlasnik. Objekt leasinga se vodi kao imovina i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga.

Učešće u financijskom leasingu umanjuje iznos financiranja i na njega se ne obračunava kamata. Ugovorom o financijskom leasingu predviđen je otkup objekta leasinga, što znači da vlasništvo nad objektom leasinga s plaćanjem otkupne vrijednosti prelazi u vlasništvo primatelja leasinga.

Prednosti financijskog leasinga   

  1. korištenje i stjecanje vlasništva po isteku leasinga
  2. predmet leasinga se amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga
  3. primatelj leasinga dobiva račun za financijski leasing na početku leasinga
  4. pravo na odbitak PDV-a po primljenom računu (sukladno Zakonu o PDV-u)