Informacije o obradi osobnih podataka od strane UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Donje informacije imaju za cilj da pružiti Vam pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke kao i upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Pritom obrada osobnih podataka umnogome ovisi o tome koje ste usluge UniCredit Leasing Croatia d.o.o. ugovorili i kojima se koristite. Informacije se odnose na klijente, potencijalne klijente, dobavljače, jamce platce, sudužnike, zakupnike, podzakupnike, založne dužnike, protivnike osiguranja, poslovne partnere i ostale fizičke osobe čije osobne podatke UCLC prikuplja po bilo kojoj pravnoj osnovi.

I. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: UCLC).

II. OSOBNI PODACI

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: ispitanik), odnosno svaki podatak (a) koji ispitanik usmeno ili pismeno priopći UCLC, i to

(i) u bilo kakvoj komunikaciji s UCLC, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničenja telefonsku komunikaciju, komunikaciju digitalnim kanalima UCLC, u poslovnicama UCLC, na web-stranici UCLC;

(ii) ugovaranjem novih usluga i proizvoda UCLC odnosno ugovaranjem novih usluga i proizvoda od strane UCLC;

(iii) u zahtjevima i obrascima za ugovaranje usluga i proizvoda UCLC;

(iv) sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva klijenata UCLC;

(b) koje UCLC sazna na osnovi toga što ispitaniku pruža usluge leasinga i s njima povezane usluge;

(c) koje su UCLC priopćile članice Grupe Zagrebačke banke i članice Grupe UniCredit kojoj UCLC pripada te treće osobe;

(d) koje nastanu obradom bilo kojeg od prethodno navedenih osobnih podataka od strane UCLC (u daljnjem tekstu skupno: osobni podaci).

Slijedom navedenog, UCLC obrađuje osobne podatke, uključujući ali ne ograničavajući se na:

- identifikacijske podatke (npr. ime, prezime, datum rođenja, OIB)

- kontakt podatke (npr. adresa, email adresa, broj telefona ili mobitela, fax)

- financijske podatke (npr. okolnosti, primanja, zaduženja, broj računa, porijeklo novca)

- podatke ovlaštenih osoba, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih osoba (npr. ime i prezime, adresa, državljanstvo)

- negativne navode (npr. medijski napisi o povezanosti s kriminalnim aktivnostima ili predikatnim kaznenim djelima sukladno SPNFT)

- snimke razgovora ispitanika koji nam se obrate putem pozivnog centra odnosno videosnimke ispitanika koji uđu u perimetar video nadzora

- računovodstvene podatke

- podatke o identifikacijskim ispravama te preslike istih (npr. osobna iskaznica, putovnica)

- podatke koji prethode sklapanju odnosno nužni su za redovan tijek ugovora (npr. podaci u zahtjevima za dostavom ponude, vrsta proizvoda, trajanje ugovornog

odnosa, šasija ili serijski broj, prigovori).

III. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke UCLC prikuplja izravno od ispitanika ili ih je prikupio od trećih osoba po drugoj pravnoj osnovi. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi, pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve

u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke od obveza informiranja.

IV. PRAVNE OSNOVE I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

a) Ispunjenje zakonskih obveza UCLC ili druge svrhe određene zakonom (npr. Zakonom o leasingu, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja, Zakonom o potrošačkom kreditiranju, Zakonom o zaštiti potrošača i dr.), kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem je nalogu na temelju zakonskih ili drugih propisa UCLC obvezan

postupiti. Obrada takvih osobnih podataka zakonska je obveza UCLC te UCLC može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno raskinuti

postojeći poslovni odnos u slučaju da ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke.

b) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka odnosno kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Davanje osobnih podataka u navedenu svrhu obvezno je. Ako ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka,

moguće je da UCLC neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

c) Privola Ispitanika za svrhe:

- provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih Vam UCLC može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama UCLC  Informacije o obradi osobnih podataka od strane UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

- izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s UCLC u okviru kojeg Vam UCLC može dostavljati individualizirane ponude za sklapanje novih ugovora o korištenju leasing i povezanih usluga UCLC odnosno drugih proizvoda članica Grupe na temelju izrađenog profila;

- povremenih istraživanja u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti te u tu svrhu dostavljanja pravnim osobama koje su registrirane za provođenje izravnog marketinga, marketinških istraživanja i povremenih istraživanja koje je UCLC angažirao za tu svrhu. Ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinških aktivnosti, izravnog marketinga i povremenih istraživanja tržišta. U tom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka do tog trenutka. Davanje podataka za navedene svrhe dobrovoljno je te UCLC neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako ispitanik uskrati privolu za davanje osobnih podataka.

d) Legitimni interes UCLC, što uključuje, ali se ne ograničava na:

- upravljanje kreditnim, operativnim, reputacijskim i drugim rizicima UCLC i na razini Grupe Zagrebačke banke i Grupe UniCredit (u onom dijelu u kojem se ne radi o zakonskoj obvezi);

- poduzimanje mjera radi upravljanja poslovanjem UCLC i daljnjeg razvoja procesa, usluga i proizvoda;

- obradu osobnih podataka i dijeljenje podataka (broj šasije, iznos financiranja/nabavna vrijednost, ime proizvoda) u kooperaciji s poslovnim partnerima (uvoznici, distributeri, proizvođači itd.) da bi ispitaniku omogućili što bolje uvjete financiranja;

- poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine UCLC, što uključuje kontrolu i/ili provjeru pristupa njima (npr. video nadzor);

- obradu osobnih podataka unutar članica Grupe i članica Grupe UniCredit za unutarnje administrativne potrebe te zaštitu računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava;

- obradu podataka potrebna radi ostvarivanja i zaštite prava i interesa te zaštite imovine i potraživanja UCLC u sudskim i drugim postupcima (npr. naplata potraživanja i preuzimanje objekata leasinga, ugovaranje osiguranja, skladištenje i procjena objekata leasinga, provjera polica osiguranja, obrade šteta);

- obradu osobnih podataka kroz korištenje ili provjeru javno dostupnih podataka i podataka iz javno dostupnih registara. Ako obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju legitimnog interesa, UCLC uvijek vodi računa o njegovim interesima i temeljnim pravima i slobodama te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači

od interesa UCLC na kojima temelji obradu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

V. NAČIN OBRADE OSOBNIH PODATAKA

UCLC obrađuje osobne podatke u skladu s najvišim standardima Europske unije te pozitivnih propisa Republike Hrvatske. U nekim slučajevima UCLC primjenjuje

automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila u svrhu sklapanja ili izvršenja ugovora između ispitanika i UCLC, čemu su prilagođeni i parametri takva

automatiziranog donošenja odluka, kao što je procjena rizičnosti ispitanika. Pritom ispitanik ima pravo zatražiti ljudsku intervenciju od strane UCLC kao voditelja obrade, pravo izraziti vlastito stajalište te pravo na osporavanje odluke. UCLC u nekim slučajevima izrađuje i profil i na temelju privole klijenata u svrhu izravnog marketinga i/ili istraživanja tržišta.

VI. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

U slučaju da ne dođe do sklapanja ugovornog odnosa, Vaše osobne podatke brišemo u razumnom roku odnosno pohranjujemo maksimalno 1 godinu od kada ste nam ih ustupili. Nadalje, Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo dok postoji privola ispitanika za obradu osobnih podataka te za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s UCLC odnosno za vrijeme za koje je UCLC propisom obvezan čuvati određene podatke (npr. 10 godina od prestanka poslovnog odnosa sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 11 godina nakon isteka zadnje godine poslovnog odnosa sukladno Zakonu o računovodstvu), u kojem slučaju neće biti omogućena aktivna obrada osobnih podataka u druge svrhe, nego samo njihovo čuvanje (arhiviranje) u zakonom propisane svrhe. Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe poput npr. sudskih i drugih postupaka što dovodi do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan propisanih rokova ali se, u svakom slučaju, podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

VII. USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Osobni podaci ispitanika mogu se ustupiti trećim osobama na temelju:

a) privole ispitanika

b) izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka

c) odredbi zakona i podzakonskih akata

d) legitimnog interesa

Informacije o obradi osobnih podataka od strane UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Osobni podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama za koje je UCLC u obvezi dostave tih podataka, kao što su npr. Financijska agencija, HANFA i drugim osobama kojima je UCLC ovlašten ili obvezan dostaviti osobne podatke na temelju Zakona o leasingu i drugih relevantnih propisa koji reguliraju leasing poslovanje.

Osobni podaci ispitanika mogu biti dostavljeni i osobama s kojima UCLC ima ugovorni odnos, osobito pružateljima usluga i poslovnim partnerima. To se primjerice

odnosi na pružatelje poštanskih usluga, usluga obrade dokumenata, logistike, pružatelje informatičkih i telekomunikacijskih, savjetodavnih, konzultantskih usluga, usluga vještačenja i procjene, proizvođače, dobavljače, uvoznike i distributere objekata leasinga, pravne osobe koje sudjeluju u naknadi za financiranje ili u posebnim prodajnim uvjetima ili izdaju jamstva za primatelja leasinga (npr. EBRD, HBOR, HAMAG-BICRO, EIF), pravne osobe koje provode eksternalizirane aktivnosti UCLC (npr.

interna revizija, naplata potraživanja). Osobni podaci ispitanika mogu biti dostavljeni i ugovornim izvršiteljima obrade radi izvršavanja usluga u ime UCLC primjerice pružateljima IT podrške i usluga, usluga procjene, skladištenja, naplate potraživanja, stručnog savjetovanja (odvjetnici i dr.), osiguranja i posredovanja u

osiguranju te drugih poslova za koje se ugovori odgovarajuća poslovna suradnja. Podaci ispitanika mogu biti dostavljeni i Zagrebačkoj banci d.d. i Grupi UniCredit u svrhe upravljanja rizicima na razini grupe poduzetnika (kontrola izloženosti, procjena rizičnosti i kreditne sposobnosti itd.). Napominjemo da su sve osobe koje zbog

prirode posla koje obavljaju s UCLC ili za UCLC imaju pristup osobnim podacima u jednakoj mjeri obvezne čuvati te podatke kao povjerljive sukladno Zakonu o leasingu i

drugim propisima koji reguliraju tajnost podataka.

VIII. IZNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Osobni podaci ispitanika mogu se iznijeti izvan Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: treće zemlje) samo:

- u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili po drugoj pravnoj osnovi koja obvezuje UCLC (na primjer obavijesti koje se tiču poreznih pitanja);

- ako je ispitanik dao privolu da se osobni podaci iznesu u treće zemlje.

U svakom slučaju, prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kad Europska komisija odluči da treća zemlja, područje rada ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite. 

IX. PRAVA ISPITANIKA

Svaka osoba čije osobne podatke UCLC obrađuje ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, na njihov ispravak i brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Svaki ispitanik UCLC ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Svaki ispitanik UCLC, kao i osoba čije osobne podatke UCLC obrađuje, ovlašten je podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka od strane UCLC kao voditelja obrade nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

X. NAČIN OSTVARENJA PRAVA ISPITANIKA

Ispitanicima su na raspolaganju radnici UCLC u svim poslovnicama UCLC i službenik za zaštitu osobnih podataka kojem se moguće obratiti pisanim putem na adresu:

UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, tel. 01/2447-112, e-mail adresa: szp@unicreditleasing.hr.