Informacije o obradi osobnih podataka od strane UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Informacije o obradi osobnih podataka od strane UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
Donje informacije imaju za cilj da pružiti Vam pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke kao i upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Pritom obrada osobnih podataka umnogome ovisi o tome koje ste usluge ugovorili i kojima se koristite. Informacije se odnose na klijente, potencijalne klijente i ostale fizičke osobe čije osobne podatke UCLC prikuplja po bilo kojoj pravnoj osnovi.

I. TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

UniCredit Leasing Croatia d.o.o., OIB: 18736141210, sa sjedištem na adresi Heinzelova 33, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: UCLC).

II. ŠTO SU OSOBNI PODACI? 

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: ispitanik), odnosno svaki podatak
(a) koji ispitanik usmeno ili pismeno priopći UCLC, i to

(i) u bilo kakvoj komunikaciji s UCLC, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničenja telefonsku komunikaciju, komunikaciju digitalnim kanalima UCLC, u poslovnicama UCLC, na web-stranici UCLC;

(ii) ugovaranjem novih usluga i proizvoda UCLC;
(iii) u zahtjevima i obrascima za ugovaranje usluga i proizvoda UCLC;
(iv) sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva klijenata UCLC;

(b)koje UCLC sazna na osnovi toga što ispitaniku pruža leasing usluge i s njima povezane usluge, kao i usluge ugovaranja proizvoda i usluga ugovornih partnera UCLC, što uključuje, bez ograničenja, kao i druge podatke koji proizlaze iz uporabe bilo kojih proizvoda UCLC ili ugovornih partnera UCLC, kao i sve osobne podatke koje je UCLC saznao pružanjem usluga iz prijašnjih poslovnih odnosa s klijentom;  

(c) koje su UCLC priopćile članice Grupe Zagrebačke banke d.d. i članice Grupe UniCredit kojoj UCLC pripada te treće osobe;

(d)koje nastanu obradom bilo kojeg od prethodno navedenih osobnih podataka od strane UCLC (u daljnjem tekstu skupno: osobni podaci).  

III. NA KOJI NAČIN UCLC PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE?  

Osobne podatke UCLC prikuplja izravno od ispitanika ili ih je prikupila od trećih osoba po drugoj pravnoj osnovi. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi, pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke od obveza informiranja.
IV. KOJE SU SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

a) Ispunjenje zakonskih obveza UCLC ili druge svrhe određene zakonom, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem je nalogu na temelju zakonskih ili drugih propisa UCLC obvezna postupiti. Obrada takvih osobnih podataka zakonska je obveza UCLC te UCLC može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno raskinuti postojeći poslovni odnos u slučaju da ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke.
b) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, odnosno kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Davanje osobnih podataka u navedenu svrhu obvezno je. Ako ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, uključujući i osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe upravljanja rizicima na način i u opsegu propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, moguće je da UCLC neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.
c) Privola Ispitanika:
- za svrhu provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih Vam UCLC može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama UCLC te u svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s UCLC u okviru kojeg Vam UCLC može dostavljati individualizirane ponude za sklapanje novih ugovora o korištenju usluga UCLC i članica Grupe na temelju izrađenog profila, što može uključivati i automatizirano pojedinačno donošenje odluka;
- za svrhu povremenih istraživanja u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti te u tu svrhu dostavljanja osobnih podataka trećim osobama, i to članicama Grupe Zagrebačke banke d.d., članicama Grupe UniCredit kojoj UCLC pripada i pravnim osobama koje su registrirane za provođenje istraživanja te ih je UCLC angažirao za tu svrhu.
Ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i istraživanja tržišta. U tom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka do tog trenutka. Davanje podataka za navedene svrhe dobrovoljno je te UCLC neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako ispitanik uskrati privolu za davanje osobnih podataka.
d) Legitimni interes UCLC, odnosno članica Grupe Zagrebačke banke d.d. i  članica Grupe UniCredit ili trećih strana, što uključuje, ali se ne ograničava na:
     - upravljanje kreditnim, operativnim, reputacijskim i drugim rizicima UCLC i na razini Grupe;
     - svrhe izravnog marketinga i istraživanja tržišta i mišljenja ispitanika u mjeri u kojoj se nisu usprotivili obradi podataka u te svrhe;
     - poduzimanje mjera radi upravljanja poslovanjem UCLC i daljnjeg razvoja usluga i proizvoda;
     - poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine UCLC, što uključuje kontrolu i/ili provjeru pristupa njima;
     - obradu osobnih podataka unutar članica Grupe i članica Grupe UniCredit za unutarnje administrativne potrebe te zaštitu računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava.
Ako obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju legitimnog interesa, UCLC uvijek vodi računa o njegovim interesima i temeljnim pravima i slobodama te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači od interesa UCLC na kojima temelji obradu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.


V. NA KOJI NAČIN UCLC OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?


UCLC obrađuje osobne podatke u skladu s najvišim standardima Europske unije te pozitivnih propisa Republike Hrvatske.


VI. KOLIKO DUGO UCLC ČUVA OSOBNE PODATKE?


Vaši osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s UCLC, odnosno dok postoji privola ispitanika za obradu osobnih podataka te za vrijeme za koje je UCLC zakonski obvezana čuvati određene podatke, u kojem slučaju neće biti omogućena aktivna obrada osobnih podataka u druge svrhe, nego samo njihovo čuvanje (arhiviranje) u zakonom propisane svrhe.


VII. USTUPAJU LI SE OSOBNI PODACI TREĆIM OSOBAMA?

Osobni podaci ispitanika mogu se ustupiti trećim osobama na temelju:
a) privole ispitanika
b) izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
c) odredbi zakona i podzakonskih akata.
Osobni podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama za koje je UCLC u obvezi dostave tih podataka, kao što su npr. Financijska agencija, Ministarstvo financija – Porezna uprava, i drugim osobama kojima je UCLC ovlaštena ili obvezna dostaviti osobne podatke na temelju relevantnih propisa koji reguliraju leasing poslovanje. Osobni podaci ispitanika mogu biti dostavljeni i osobama s kojima UCLC ima ugovorni odnos, osobito pružateljima usluga i osiguravateljima. To se primjerice odnosi na pružatelje poštanskih usluga, usluga obrade dokumenata, logistike, pružatelje informatičkih i telekomunikacijskih usluga te savjetodavnih i konzultantskih usluga te usluga prodaje i marketinga.
Napominjemo da su sve osobe koje zbog prirode posla koje obavljaju s UCLC ili za UCLC imaju pristup osobnim podacima u jednakoj mjeri obvezne čuvati te podatke kao povjerljive sukladno Zakonu o leasingu i drugim propisima koji reguliraju tajnost podataka.
Pojedinosti povezane sa svrhom obrade osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, zakonskom osnovom za obradu osobnih podataka te davanjem osobnih podataka na uporabu drugim primateljima pobliže su opisane u pojedinačnim dokumentima kao što su npr. obrasci upitnika na temelju kojih UCLC prikuplja pojedine podatke te zahtjevi i ugovori za korištenje pojedinih usluga ili proizvoda.


VIII. IZNOSE LI SE OSOBNI PODACI U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE?

Osobni podaci ispitanika mogu se iznijeti izvan Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: treće zemlje) samo:
- u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili po drugoj pravnoj osnovi koja obvezuje UCLC (na primjer obavijesti koje se tiču poreznih pitanja);
- ako je ispitanik dao privolu da se osobni podaci iznesu u treće zemlje.
U svakom slučaju, prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kad Europska komisija odluči da treća zemlja, područje rada ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite.


IX. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA?

Svaka osoba čije osobne podatke UCLC obrađuje ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, na njihov ispravak i brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Svaki ispitanik UCLC ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Svaki ispitanik UCLC, kao i osoba čije osobne podatke UCLC obrađuje, ovlašten je podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka od strane UCLC kao voditelja obrade nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


X. KAKO OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Ispitanicima su na raspolaganju radnici UCLC u svim poslovnicama UCLC i službenik za zaštitu osobnih podataka kojem se moguće obratiti pisanim putem na adresu: UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Heinzelova 33, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, na tel. 01/2447-112 odnosno na e-mail adresu: szp@unicreditleasing.hr.