Uvjeti korištenja internetskim stranicama UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Pojmovi

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja internetskim stranicama UniCredit Leasing Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Leasing označava UniCredit Leasing Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu na adresi Samoborska cesta 145, OIB 18736141210, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 01329162, e-pošta: info@unicreditleasing.hr; za nadzor nad poslovanjem Leasinga nadležna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Ulica Franje Račkog 6. Internetske stranice Leasinga ili internetske stranice označavaju internetske stranice www.unicreditleasing.hr. Sadržaj internetskih stranica označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na internetskim stranicama ili je dostupan putem internetskih stranica. Korisnik označava svaku osobu koja pristupa internetskim stranicama i/ili se koristi bilo kojim sadržajem internetskih stranica.

Područje primjene

Ovi Uvjeti uređuju uvjete korištenja internetskim stranicama te odnos između Leasinga i korisnika u pogledu korištenja internetskim stranicama. Pristupom internetskim stranicama ili korištenjem bilo kojim sadržajem internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu. Korištenje pojedinim sadržajima internetskih stranica može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.

Sadržaj internetskih stranica i korištenje internetskim stranicama

Pristup internetskim stranicama i korištenje pojedinim sadržajima internetskih stranica može biti uvjetovano upotrebom računalne ili mobilne opreme koja ispunjava tehničke zahtjeve koje odredi Leasing. Leasing je ovlašten u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu ili preporučenu tehničku konfiguraciju računalne ili mobilne opreme koja je potrebna ili preporučena za pristup internetskim stranicama i/ili korištenje pojedinim sadržajima internetskih stranica.

Leasing je ovlašten u svakom trenutku, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti sadržaj internetskih stranica ili privremeno ili trajno onemogućiti pristup internetskim stranicama i korištenje bilo kojim sadržajem internetskih stranica. Podaci na internetskim stranicama Leasing objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osigurala njihovu točnost. 

Objavljeni podaci koji se odnose na Leasing i usluge koje pruža smatraju se točnima i cjelovitima isključivo u vrijeme njihove objave, bez jamstva njihove točnosti i cjelovitosti u vrijeme korištenja. U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treće osobe i njihove usluge Leasing jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje joj je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose i kojoj pripadaju odnosno da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora, ali ne i da su tako objavljeni podaci točni i potpuni. Leasing ne jamči da su objavljeni podaci i stavovi prikladni u određenu svrhu. Objavljeni podaci ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te je korisnik suglasan da Leasing nije odgovoran ako njegova s time povezana očekivanja ne budu ostvarena. Prije donošenja odluke o ugovaranju određene usluge i korištenju njome korisnik se mora savjetovati sa zaposlenikom Leasinga ili drugim stručnjakom koji će mu dati savjete prilagođene njegovoj konkretnoj situaciji i potrebama.

Podaci objavljeni na internetskim stranicama ne smatraju se ponudom ili pozivom da se učini ponuda niti savjetom ili preporukom Leasinga, osim kada je to posebno naznačeno za određeni podatak.

Korisniku putem internetskih stranica mogu biti dostupne pojedine usluge i/ili informacije o pojedinim uslugama koje pružaju druge osobe, uključujući članice Grupe Zagrebačke banke d.d. i/ili grupe kreditnih institucija kojoj pripada Leasing. Leasing ne odgovara za korištenje i uvjete korištenja uslugama koje pružaju druge osobe.

Uslugama koje su dostupne putem internetskih stranica moguće se koristiti samo na temelju ugovora i u skladu s ugovorom o pružanju određene usluge koji je korisnik prethodno sklopio s Leasingom odnosno, u slučaju kada je riječ o uslugama koje pružaju druge osobe, na temelju ugovora i u skladu s ugovorom koji je korisnik sklopio s osobom koja pruža predmetnu uslugu.

Poveznice

Internetske stranice mogu sadržavati poveznice na internetske stranice kojima upravljaju druge osobe, uključujući članice Grupe Zagrebačke banke d.d. i/ili članice grupe kreditnih institucija kojoj pripada Leasing (u daljnjem tekstu: internetske stranice trećih osoba). Internetske stranice trećih osoba nisu pod nadzorom Leasinga te Leasing ne preuzima nikakvu odgovornost:

  • za dostupnost internetskih stranica i uvjete korištenja internetskim stranicama trećih osoba
  • za sadržaj koji je objavljen na internetskim stranicama trećih osoba i usluge kojima se moguće koristiti putem internetskih stranica trećih osoba
  • za prijenos i sigurnost prijenosa podataka koji se razmjenjuju putem internetskih stranica trećih osoba
  • za zaštitu i upotrebu osobnih podataka koje je korisnik priopćio putem internetskih stranica trećih osoba
  • za to da korištenjem internetskim stranicama trećih osoba korisnik ne krši autorska prava nijedne druge osobe.


Intelektualno vlasništvo

Sadržaj (tekstovi, grafički elementi, fotografije, video materijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja), dizajn i ostali elementi internetskih stranica vlasništvo su Leasinga, zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Iznimno od navedenoga, pojedini sadržaji internetskih stranica koji se odnose na druge osobe, kao što su primjerice nazivi i zaštitni znakovi drugih osoba ili njihovih proizvoda i usluga, mogu biti vlasništvo tih osoba.

Osim u slučaju kada je Leasing izričito naznačen kao njihov vlasnik, aplikacije i drugi računalni programi koji se mogu preuzeti s internetskih stranica ili putem poveznica na internetske stranice trećih osoba vlasništvo su trećih osoba te je njihovo preuzimanje i upotreba predmet posebnog ugovora koji korisnik sklapa s njihovim vlasnikom. Leasing ne daje nikakva izričita ili prešutna jamstva niti preuzima ikakvu odgovornost u pogledu aplikacija i drugih računalnih programa koji su u vlasništvu trećih osoba te ne odgovara za uvjete preuzimanja i upotrebe aplikacija i drugih računalnih programa koji su dostupni s internetskih stranica trećih osoba.
Podaci objavljeni na internetskim stranicama mogu se upotrebljavati isključivo za osobne nekomercijalne potrebe te ih korisnik u tu svrhu može pohraniti isključivo na svoje osobno računalo ili mobilni uređaj. Snimanje podataka, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podatka, njihovo reproduciranje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu suglasnost Leasinga.


Telekomunikacija


Leasing može omogućiti korisniku komunikaciju s Leasingom putem e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe koje omogući i odredi Leasing, kao što su primjerice za postavljanje upita o Leasingu i pojedinim uslugama koje pruža Leasing, za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama Leasinga te, kada je riječ o komunikaciji elektroničkom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

Leasing neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju Leasingu da sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju leasing i/ili poslovnu tajnu.
Telekomunikacija se obavlja putem javnih telekomunikacijskih mreža koje ne jamče povjerljivost u prijenosu podataka pa stoga korisnik ne smije tim načinima komunikacije priopćavati svoje povjerljive podatke. Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te videomaterijala ili audiomaterijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sustave Leasinga ili drugih osoba.
U slučaju da korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Uvjeta, Leasing je ovlašten trenutačno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacijsku vezu s njime.
Korisnik je upoznat s time i pristaje na to da Leasing razmijenjene poruke, video materijale, audio materijale i druge materijale može snimiti, pohraniti i upotrebljavati u svrhu upravljanja kvalitetom usluga, rješavanja korisnikovih prigovora te rješavanja sporova između Leasinga i korisnika.
Poruke koje Leasing razmjeni s korisnikom putem e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo korisniku kojem su dostavljene te se korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti Leasinga.


Obrada i zaštita osobnih podataka


Uvjeti pod kojima Leasing prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa internetskim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajima internetskih stranica, uključujući primjenu kolačića (cookies), određeni su u Izjavi o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama UniCredit Leasing Croatia d.o.o..

Isključenje odgovornosti

Leasing ne odgovara za nemogućnost ili ograničenu mogućnost pristupa internetskim stranicama ili korištenja bilo kojim sadržajem internetskih stranica koja je posljedica više sile, pod kojom se smatraju rat, nemiri, terorističko djelo, prirodna katastrofa, epidemija, štrajk, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskom i ostalom prometu, greške nastale u prijenosu podataka telekomunikacijskim mrežama, odluke i djelovanja organa vlasti, kao i sve druge slične okolnosti čiji se nastanak ne može pripisati Leasingu odnosno koje su izvan kontrole Leasinga.
Leasing ne jamči da je sadržaj internetskih stranica primjeren ili dostupan na svim lokacijama pa stoga ne odgovara za nemogućnost pristupa internetskim stranicama, kao ni za nemogućnost korištenja pojedinim sadržajima internetskih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno. Korisnik snosi svu odgovornost ako pristupa internetskim stranicama i/ili se koristi pojedinim sadržajem internetskih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno.
Leasing ne jamči da internetske stranice ili internetske stranice trećih osoba ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe.
Isključena je odgovornost Leasinga za štetu koja je posljedica obične nepažnje Leasinga, njezinih zaposlenika ili trećih osoba koje je Leasing angažirao u obavljanju svojih poslova.
U slučaju kada je odgovorna za nastalu štetu, Leasing odgovara samo za običnu štetu. Odgovornost Leasinga za izmaklu korist, neimovinsku štetu, gubitak, uništenje ili promjenu podataka korisnika, kao i za štetu koja je nastala na računalnoj ili mobilnoj opremi s koje korisnik pristupa internetskim-stranicama ili se koristi određenim sadržajem internetskih stranica isključena je do zakonom dozvoljenih granica ograničenja od odgovornosti za štetu.


Pitanja i prigovori


Pitanja povezana s ovim Uvjetima, kao i prigovori povezani s internetskim stranicama Leasinga i njihovim sadržajem mogu se podnijeti Leasingu putem e-mail adrese:

reklamacije_podrska@unicreditleasing.hr


Završne odredbe


Leasing je ovlaštena u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na internetskim stranicama Leasinga te ih korisnik prihvaća samim pristupom internetskim stranicama ili korištenjem sadržajem internetskih stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa internetskim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem internetskih stranica dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeće uvjete korištenja internetskim stranicama.
Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskim stranicama mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.
Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja internetskim stranicama ili bilo kojim sadržajem internetskih stranica isključivo su nadležni hrvatski sudovi.