Osiguranje je složen sektor financijskih usluga koji pruža zaštitu od rizika i gubitaka. Osiguranje funkcionira kao financijski aranžman u kojem pojedinac ili pravni subjekt plaća premiju osiguravajućem društvu u zamjenu za financijsku zaštitu po potencijalnih gubitaka, šteta i rizika. U slučaju nastanka štetnog događaja koji su obuhvaćeni policom osiguranja, osiguratelj nadoknađuje štetu osiguraniku, pružajući financijsku podršku i oporavak od nastalih troškova i štete. Društvo distribuira sljedeće proizvode osiguranja:


 • Obvezno osiguranje automobilske odgovornosti
 • Kasko osiguranje cestovnih vozila
 • Osiguranje plovila
 • Osiguranje od odgovornosti iz upotrebe plovila
 • Osiguranje od požara i elementarnih šteta
 • Ostala osiguranja imovine
 • Osiguranje od odgovornosti
 • Osiguranje od nezgode
 • Osiguranje robe u prijevozu
 • Osiguranje raznih financijskih gubitaka
 • Putno osiguranje
 • Osiguranje tračnih vozila
 • Zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu